ผลงาน

Advertisements

ข้อเสนอโครงงาน

ข้อเสนอโครงงาน

1.       ชื่อโครงงาน  แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก

2.       ทีมพัฒนา  นางสาวกัญญาลักษณ์    เสนาหมื่น  เลขที่ 20

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญอ่อน   เลขที่ 36

นางสาวอัญติยา  ทองปัญญา  เลขที่ 40

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

3.       อาจารย์ที่ปรึกษา  ครูอริศรา  สะสม

4.       หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่  และมีวัฒนธรรมที่น่ายกย่องที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นล้านนา ซึ่งทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณที่สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดและไม่แพ้แหล่งอื่นๆ นั่นก็คือ “แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก”  และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของจังหวัดน่านอีกด้วย  ซึ่งแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวกจะเป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านโบราณคดีอีกด้วย

5.       วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อวิดีทัศสำหรับเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

2.  เป็นสื่อในการเผยแพร่โครงงานการพาเที่ยวแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก

6.  เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

1.  สามารถสร้างสื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน
2.  แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก

7. รายละเอียดของการพัฒนา

1. Adobe Photoshop
2.  Ulead video Studio

8.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.  วางแผนว่าจะเอาหัวข้อ

2. ตั้งหัวข้อ
3. วางแผนการดำเนินงาน
4. สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
5. ปฏิบัติงาน
6. บันทึกภาพ เทป และเสียง
7. จัดทำสื่อวีดีทัศน์
8. สรุปผลการดำเนินงาน
9. นำเสนอข้อมูล

9. ระยะเวลาดำเนินงาน

7 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop และ Ulead Video Studio ได้   ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อีกทั้งการที่ได้นำวีดีโอเผยแพร่ลงในเว็บไซต์  youtube และสามารถทำเว็บลิงค์เผยแพร่ได้  และจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้น

11.  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

http://www.nanlover.com

– แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

บทที่1

ความเป็นมา

จากการที่คณะผู้จัดทำได้เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ Word press   มาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทำให้คณะผู้จัดทำมีแนวคิดและความริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน คอมพิวเตอร์  ซึ่งการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นี้นอกจากจะยังช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้จัดทำแล้วยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาวิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
2. สามารถออกแบบโครงงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

ขอบเขต

1. ศึกษาโดยการสืบค้นประวัติของวัดที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำโครงงาคอมิวเตอร์

2. ลงมือถ่ายคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่

3. จัดทำโครงงานและนำเสนอในรูปแบบของ Word press

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทำโครงงาน

2.  ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการออกแบบชิ้นงาน

3.  ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการทำโครงงาน

TOK

โครงงานเืรื่อง “แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก”  ที่คณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้น ซึ่งทำให้คณะของผู้จัดทำ ได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมากมายจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องนี้  เป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเพราะเป็นความรู้รอบตัวทั้งหมด ทำให้รู้ว่าในจังหวัดน่านขอมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยว มีบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติสูง จิตรกรรมอันล้ำค่าและสถาปัตยกรรมที่สวยงามไม่แพ้กับจังหวัดอื่นเลยและเป็นสถานที่ที่ยังคงหลงเหลือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนา ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่คณะผู้จัดทำได้ในการทำโครงงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของคณะผู้จัดทำเองและทั้งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวกและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นของจังหวัดน่าน และต้องขอขอบคุณ คุณครูอริศรา สะสม ครูที่ปรึกษาการทำดครงงานในครั้งนี้ด้วยที่เปิดโอกาสให้คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

บทที่4

วิเคราะห์

บทที่3

วิธีการดำเนิน

1. จัดตั้งหัวข้อการประชุมว่าจะนำเสนอผลงานเรื่องอะไร

2. หาหัวข้อ หัวเรื่องที่จะลงมือปฏิบัติ

3. เมื่อได้หัวข้อสรุปแล้ว ลงมือปฏิบัติในการสืบค้าหาประวัติความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

4. เมื่อได้ประวัติตามที่ต้องการแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติจริง

5. นำงานที่ทำมาคัดกรอง ว่าจะนำเสนอเนื้อหาส่วนไหนบ้าง

6. ส่งการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ผู้สอน

7. นำเสนอผลงาน

บทที่2

หลักการและทฤษฎี

หลักการ และ ทฤษฏี ที่ได้นำไปใช้นั้น คณะผู้จัดทำได้สำรวจหาแหล่งท่องเที่ยวของ จ.น่าน ที่ยังความเป็นวัฒนธรรมโบราณอยู่ และควรที่จะอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านต่อไป   ดังนั้นจึงทำให้ทางคณะผู้จัดทำคิดว่า ควรที่จะนำเสนอ “แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก” ให้ผู้คนต่างถิ่น หรือในท้องถิ่น ได้รู้จักแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวกให้เพิ่มมากขึ้นด้วย เมื่อได้ข้อสรุปเช่นนี้ คณะผู้จัดทำก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวกนี้มา บอกเล่าเพื่อให้เป็นความรู้ แก่ผู้ท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนอ เป็นการถ่าย Video เพื่อนำเสนอลงใน Internet เพื่อที่จะเผยแพร่ได้สะดวกและรวดเร็วในการนำเสนอมากเพิ่มขึ้น

Previous Older Entries