ข้อเสนอโครงงาน

ข้อเสนอโครงงาน

1.       ชื่อโครงงาน  แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก

2.       ทีมพัฒนา  นางสาวกัญญาลักษณ์    เสนาหมื่น  เลขที่ 20

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญอ่อน   เลขที่ 36

นางสาวอัญติยา  ทองปัญญา  เลขที่ 40

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

3.       อาจารย์ที่ปรึกษา  ครูอริศรา  สะสม

4.       หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่  และมีวัฒนธรรมที่น่ายกย่องที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นล้านนา ซึ่งทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณที่สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดและไม่แพ้แหล่งอื่นๆ นั่นก็คือ “แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก”  และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของจังหวัดน่านอีกด้วย  ซึ่งแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวกจะเป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านโบราณคดีอีกด้วย

5.       วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อวิดีทัศสำหรับเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

2.  เป็นสื่อในการเผยแพร่โครงงานการพาเที่ยวแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก

6.  เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

1.  สามารถสร้างสื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน
2.  แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก

7. รายละเอียดของการพัฒนา

1. Adobe Photoshop
2.  Ulead video Studio

8.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.  วางแผนว่าจะเอาหัวข้อ

2. ตั้งหัวข้อ
3. วางแผนการดำเนินงาน
4. สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
5. ปฏิบัติงาน
6. บันทึกภาพ เทป และเสียง
7. จัดทำสื่อวีดีทัศน์
8. สรุปผลการดำเนินงาน
9. นำเสนอข้อมูล

9. ระยะเวลาดำเนินงาน

7 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop และ Ulead Video Studio ได้   ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อีกทั้งการที่ได้นำวีดีโอเผยแพร่ลงในเว็บไซต์  youtube และสามารถทำเว็บลิงค์เผยแพร่ได้  และจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้น

11.  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

http://www.nanlover.com

– แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: